Yrityksissä on tehty paljon tapaturmien ehkäisemiseksi ja keskusteluissa eri alojen toimijoiden kanssa olen usein kuullut tapaturmataajuuden kehityksen jääneen junnaamaan paikoilleen. Menetelmien ja tarkastuslistojen käyttöönotto ja kouluttaminen ovat selkeästi vähentäneet tapaturmataajutta, mutta silti niitä sattuu. Työturvallisuusketjun eri tasoilla yli 13 vuotta toimineena uskallan väittää, että merkittävimmät tapaturmataajuuden alentamiseen vaikuttavat tekijät ovat yrityksen työturvallisuuskulttuuri, johdon sitoutumisen näkyminen päivittäisessä toiminnassa ja käytännön toimenpiteiden järkähtämätön toteuttaminen. Itsestään selvääkö? Kenties, mutta kuten tapaturmatilastoista voidaan todeta, lievien tapaturmien suhde on nousussa. Vakavia tapaturmia voidaan tehokkaasti estää mekaanisin turvavälineillä ja riskitarkastuksin. Kun tehtävä työ on hyvin suunniteltu ja riskit kartoitettu, voidaan perustellusti väittää, että tapaturmariski on matalampi.

Työturvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuskulttuurin kehittäminen

Miksi ?

Monissa yrityksissä on tapaturmataajuus hyvänkin kehityksen jälkeen jämähtänyt liian korkealle tasolle. Käytössä saattaa olla oman työn tarkistuslistat, riskikartoituslomakkeet, ’läheltä piti’ -ilmoitukset ja jopa riskien havainnointimenettelyt. Tästä huolimatta tapaturmia sattuu. Menetelmien ollessa kunnossa jäljelle jäävät ihmiset, toimintatavat ja johtaminen. Väitämme, että vaikuttamalla näihin nolla tapaturmaa on aidosti saavutettavissa oleva tavoite ja ajatustapa. Ei pelkkä johdon hokema fraasi.

Mitä ?

Keskitymme työturvallisuusjohtamisen epäjatkuvuuksien tunnistamiseen, hallintaan ja poistamiseen. Prosessimme perustuu nykyisen työturvallisuuskulttuurin tilan kartoittamiseen ja siitä johdettuun tavoitetilaan. Autamme yrityksen johtoa määrittelemään työturvallisuuskulttuurin tavoitetilan ja luomaan sen tehokkaaseen läpivientiin liittyvän työturvallisuuden johtamisen mallin. Seuraavassa vaiheessa yrityksen koko henkilöstö otetaan osaksi muutosprosessia ja ohjataan tekemään muutos itse. Varmistamme, että työturvallisuuteen liittyvä tavoite ja johdon viesti välittyy koko organisaatiolle ymmärrettävässä ja hyväksyttävässä muodossa

Miten ?

Prosessin vaiheet ovat: työturvallisuuskulttuurin analyysi, tavoitetilan määrittely, nykytilan ja tavoitetilan vertailu, keskeiset muutostarpeet, muutosohjelman käynnistäminen, muutoksen mittarointi , seuranta ja varmistaminen. Olemme mukana koko prosessin ajan muutoksen ohjausryhmässä varmistaen määritellyssä suunnassa pysymisen.